top of page

Algemene voorwaarden & Cookiebeleid

1. Identificatie van de dienstverlener

Deze algemene voorwaarden regelen de verkopen tussen de klant en de volgende dienstverleners:

 • Granaline, OUKACHA Fouzia, zakelijk leider

 • Adres: Rue de la Chaudronnerie 11A, 4340 Awans, België.

 • BTW BE: 0.509.974.233

 • Zo een. : +32 (0)4 272 06 69

 • E-mail: info@granaline.be

2. Toepassingsgebieden van de algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van producten op de online verkoopsite: www.granaline-bionutrition.com. Ze kunnen door de klant worden afgedrukt (afdrukbare versie) of gedownload (download).

De verkoopaanbiedingen op deze site zijn uitsluitend bestemd voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) die vanuit België of elders een bestelling plaatsen. De koper verklaart meerderjarig te zijn, deze algemene voorwaarden te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard wanneer hij de knop activeert waarmee hij zijn bestelling plaatst.

De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op klanten en leveringen in de volgende landen: België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, Malta, enz. Voor alle andere landen, gelieve ons een e-mail te sturen naar info@granaline.be, met de gegevens die nodig zijn voor de bestelling (klantgegevens, producten en plaats van levering), wij zullen u precies informeren over de prijs (eventueel exclusief belastingen, en altijd exclusief douanerechten, die indien nodig door de klant worden betaald) en transportkosten naar het magazijn dat zich het dichtst bij de gewenste plaats van levering van de geselecteerde expediteur bevindt. Indien akkoord spreken we een wijze van betaling af. Het is aan de koper om bij de lokale autoriteiten van het land van verblijf te informeren naar eventuele beperkingen op de invoer van de producten die hij wil bestellen.

Het feit dat de klant een bestelling plaatst op de site granaline-bionutrition.com impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Elke vraag over deze site of deze algemene verkoopvoorwaarden kan worden gericht aan Granaline Bio-NutriLAB SRL, Rue de la Chaudronnerie 11A, 4340 Awans, België. | Zo een. : +32/ 4 269 76 63 | E-mail: info@granaline.be

De eventuele nietigheid van een contractuele clausule heeft niet de nietigheid tot gevolg van de overige algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing blijven.

3. Bestellingen en validatie van het contract

De bestelling komt tot stand door op een duidelijke, volledige en exacte manier, volgens de beschreven stappen, de verplichte velden van het online bestelformulier in te vullen. Het afgesloten contract wordt door de dienstverlener gearchiveerd en is niet toegankelijk voor de klant:

Het plaatsen van de bestelling en de totstandkoming van het contract verlopen volgens de volgende stappen:

 • 1. de koper registreert zich op de site en drukt op de knop "Betalen";

 • 2. de koper kiest de hoeveelheid en de producten die hij bestelt en geeft zijn naam, adres, e-mail en bankgegevens op om de waarde van de gekochte producten af te schrijven;

 • 3. de koper bevestigt zijn akkoord met de algemene voorwaarden van de site en met de bestelling door op de knop "kopen" te drukken;

 • 4. de dienstverlener valideert de transactie en debiteert de koper voor de prijs van zijn aankopen;

 • 5. de koper ontvangt direct een bevestiging van zijn aankoop per e-mail;

De dienstverlener verbindt zich ertoe om bestellingen die op de website worden ontvangen, alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van het product, verbindt de dienstverlener zich ertoe de klant binnen de 48 uur op de hoogte te stellen en hem ofwel een nieuwe termijn of een gelijkwaardig artikel aan te bieden, ofwel zijn bestelling te annuleren en de reeds betaalde bedragen terug te betalen .

4. Prijzen

De prijzen die worden aangegeven voor elk van de producten die op de site granaline-bionutrition.com op de markt worden gebracht, zijn aangegeven in EURO. Ze zijn inclusief alle belastingen (TTC). Bezorgkosten zijn extra, binnen een maximale periode van 20 dagen vanaf de effectieve betaling.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verbinden ons ertoe de huidige prijslijst toe te passen die aan u werd meegedeeld op het moment van uw bestelling.

5. Betaling

De betaling gebeurt uitsluitend met een creditcard op de beveiligde GRANALINE-site (met creditcard of Paypal). Zodra de bestelling is geaccepteerd en betaalbaar is gesteld, wordt de bankrekening van de koper gedebiteerd.

Als de rekening van de koper niet kan worden gedebiteerd (bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo, het bereiken van de kredietlimiet, een onjuist rekeningnummer), behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de uitvoering van de verkoop te vragen door opnieuw betaling te eisen, of om de betaling te annuleren (op te lossen). bestelling per eenvoudige e-mail aan de koper.

De prijs is onmiddellijk na bestelling verschuldigd. Goederen worden pas verzonden of geleverd zodra de prijs is ontvangen.

6. Levertijd

Tenzij anders vermeld, vindt de levering plaats op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. De levering wordt uitgevoerd door de diensten van een transportbedrijf naar onze keuze.

Bij afwezigheid wordt u gecontacteerd door het transportbedrijf om zich een tweede keer met de goederen te vertegenwoordigen. De goederen worden geretourneerd bij niet-ontvangst van deze tweede pas binnen 5 dagen.

 • 1. Alleen ter informatie, de levertijd is 48 uur tot 2 weken. Tenzij anders aangegeven bij de bestelling, is de maximale levertijd 35 dagen vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

 • 2. Bezorgkosten zijn voor rekening van de klant.

 • 3. Behalve in het geval van incidentele promotionele acties.

 • 4. De risico's gaan over op de klant bij levering van de goederen aan de klant. Als de goederen beschadigd aankomen, heeft de klant de mogelijkheid om deze te weigeren of reserveringen te formuleren, bevestigd per post binnen 48 uur bij de vervoerder.

7. Levering

Het wordt uitgevoerd door transportbedrijven na ontvangst en validatie van de bijbehorende betaling.

Levering vindt plaats in heel België; en in de rest van Europa in overleg. Het zal worden uitgevoerd op het adres dat is opgegeven door de klant, die zich ertoe verbindt het bestelde product te ontvangen.

Ze zal worden uitgevoerd binnen de met de klant overeengekomen indicatieve termijn, die in principe niet langer mag zijn dan 20 dagen na ontvangst van de machtigingen van de betalingscentra.

De levertijd mag in geen geval langer zijn dan 30 dagen vanaf de dag die volgt op de verzending van de bestelling.

8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de producten ten voordele van de koper vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van de producten. Desalniettemin wordt de klant bij levering verantwoordelijk voor de producten.

9. Producten

Alle producten die op de site granaline-bionutrition.com aan haar klanten worden aangeboden, zijn in principe verkrijgbaar bij de dienstverlener. Sommige producten zijn echter mogelijk alleen seizoensgebonden verkrijgbaar en zijn beschikbaar afhankelijk van de oogst.

In geval van bewezen niet-beschikbaarheid van het bestelde product, of in geval van niet-aanvaarding door de klant van de leveringstermijn opgelegd door deze niet-beschikbaarheid, zal de dienstverlener een vervangend product aanbieden aan zijn klant, die zal behouden alle vrijheid om het te accepteren of te weigeren.

10. Recht van retour

Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

In geval van een verzendfout door de dienstverlener heeft de klant echter het recht om te klagen binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van de goederen.

Elk geschil moet schriftelijk worden gericht aan: OUKACHA Fouzia

Postadres: Rue de la Chaudronnerie 11A, 4340 Awans, België

E-mailadres: info@granaline.be

Het geretourneerde product moet absoluut in de originele verpakking zitten, intact zijn, vergezeld van alle mogelijke accessoires. De klant krijgt uiterlijk dertig dagen na de datum van uitoefening het bedrag terugbetaald dat hij voor de aankoop van de producten heeft betaald op de bankrekening die gekoppeld is aan de kaart die voor de betaling is gebruikt.

In dit geval moeten de goederen binnen dezelfde termijn aan ons worden geretourneerd.

Voor goederen die per post kunnen worden geretourneerd, prevaleert het poststempel. Voor grotere pakketten geldt de datum van uw retouraanvraag. We vragen je om contact op te nemen via info@granaline.be die je de leveringsmethodes zal vertellen.

Goederen die ons niet in deze staat bereiken, die incompleet, beschadigd of beschadigd zijn, die gebruikt of vervuild zijn, worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de koper, die ervoor zal zorgen dat ze worden opgehaald op ons hoofdkantoor.

De kosten worden als volgt verdeeld:

Leveringsfout, beschrijvingsfout, materiaal beschadigd bij ontvangst: De dienstverlener vergoedt de prijs van de goederen, eventuele gefactureerde verzendkosten en draagt de retourkosten.

Terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van de retourzending, naar keuze van de dienstverlener, hetzij door overschrijving op een bankrekening, hetzij door creditering op de bankrekening van de gebruikte kaart.

Bij ontvangst van de goederen erkent de klant het pakket of de pakketten in goede staat te hebben ontvangen.

11. Garanties

De klant heeft een periode van 7 dagen na ontvangst van het product om de dienstverlener op de hoogte te stellen van elke niet-conformiteit met het bestelde product. Onder voorbehoud van beschikbaarheid zal de dienstverlener het product in kwestie vervangen door het oorspronkelijk bestelde product en het leveren onder de voorwaarden en levertijden die door de klant zijn gevraagd.

De klant profiteert in ieder geval van de wettelijke garantie op ontruiming en verborgen gebreken.

In geval van niet-naleving door de dienstverlener van de leveringstermijn en voorwaarden gevraagd door de klant bij het plaatsen van de bestelling en bevestigd door de dienstverlener, zal deze laatste een creditnota opstellen of de klant terugbetalen voor het te veel betaalde voor deze levering.

12. Verantwoordelijkheden

De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die zou kunnen voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de op de markt gebrachte producten.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten zijn blijven bestaan.

13. Aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot de website vanGRANALINE

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de reikwijdte en functionaliteit van zijn website te wijzigen of te beperken of om zijn site te sluiten. De dienstverlener stelt alles in het werk om zijn internetdienst ononderbroken te verzekeren, maar kan niet garanderen dat zijn site ononderbroken of ononderbroken zal werken gezien de noodzaak om onderhouds- of ontwikkelingsactiviteiten op zijn site uit te voeren of door andere factoren of door derden.

De serviceprovider aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid in geval van onderbreking of verstoring van de aangeboden dienst, in geval van verlies van gegevens of verspreiding van virussen.

14. Intellectuele rechten

De dienstverlener blijft eigenaar van al zijn intellectuele rechten (auteursrecht, merkrechten, ontwerpen, modellen, enz.) met betrekking tot zijn diensten of producten of met betrekking tot de inhoud van deze website en met inbegrip van informatie, foto's, video's, enz. Elke reproductie, publicatie, overdracht aan derden of elk ander gebruik van de intellectuele eigendom van "Granaline» is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

15. Gegevensbescherming

Alle gegevens die door de klant worden meegedeeld, worden verwerkt door de dienstverlener wiens contactgegevens aan het begin van deze algemene voorwaarden worden vermeld. De vertegenwoordiger van de dienstverlener is zijn zaakvoerder.

Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst, de administratie van de klanten, de promotie van de producten en diensten van de verkoper, het opzetten van gepersonaliseerde informatie- en direct marketing campagnes, onder meer door middel van e -mail, door de dienstverlener en de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van het verkoopcontract.

De klant heeft recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan zich op elk moment, op verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, voorzien voor doeleinden van direct marketing.

Er wordt ook aan herinnerd dat minderjarigen niet handelingsbekwaam zijn.

Als u eenmaal klant van ons bedrijf bent geworden, kunnen we u onze commerciële aanbiedingen op alle mogelijke manieren sturen, inclusief e-mail, zodra deze interessant voor u lijken te zijn. Als u onze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, laat het ons dan weten via e-mail op info@granaline.be of per post ter attentie van Madame OUKACHA Fouzia, Rue de la Chaudronnerie 11A, 4340 Awans, België.

16. Toepasselijk recht - Bevoegde jurisdictie

Wij verbinden ons ertoe alle klachten binnen een termijn van maximaal 10 dagen vanaf de dag van ontvangst met name te beantwoorden en minnelijke schikkingen te zoeken.

Dit contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Luik, België. De toepassing van het VN-verdrag is uitgesloten.

Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing zou zijn, blijven de overige clausules volledig geldig of van toepassing.

Cookiebeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe deze website (hierna "Granaline") gebruikt en beschermt de informatie die u ons verstrekt door deze site te gebruiken.Granaline  doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Granaline kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

1. Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • Achternaam voornaam

 • Contactgegevens, inclusief e-mailadres

 • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

 • Andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen

2. Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en met name om de volgende redenen:

 • Interne administratie.

 • Gebruik van deze informatie om onze producten en diensten te verbeteren.

 • Het periodiek verzenden van promotionele e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, met gebruikmaking van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

 • Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post. We kunnen deze informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

3. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens met betrekking tot klantaccounts opwww.granaline-bionutrition.beworden bewaard op beveiligde servers en worden niet doorgegeven aan derden. De navigatie op onze site is volkomen veilig, wat een barrière vormt tegen het onderscheppen van uw gegevens door derden.

In tegenstelling tot veel websites weigeren en zullen we altijd weigeren om onze klantenbestanden aan wie dan ook te verkopen of te verhuren. De gegevens die u ons toevertrouwt, worden alleen gebruikt door onze klantenservice, voor orderverwerking en commercieel beheer.

De verwerkingsverantwoordelijke aanwww.granaline-bionutrition.beis het bedrijf BIO-NutriLAB, waarvan u de volledige contactgegevens hierboven vindt in deVerkoopvoorwaarden
Online betalingen met een creditcard op onze site zijn veilig. We slaan geen betaalkaartnummer op.

Om u een relevante en kwalitatieve browse-ervaring te bieden, evenals voor het meten van het publiek,www.granaline-bionutrition.beis vereist om cookies te gebruiken.

4. Beveiliging

We doen er alles aan om de veiligheid van uw informatie te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

5. Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken verkeerscookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wenst. Dit kan ertoe leiden dat u niet ten volle kunt profiteren van de website.

6. Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Zodra u echter deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van enige informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

7. Beheer van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens als volgt te beperken:

 • Telkens wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vakje waarop u kunt klikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor directmarketingdoeleinden.

 • Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons dit te laten weten via onze contactgegevens.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt.

U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die wij over u bewaren onder de Data Protection Act 1998. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Als u een kopie wilt van de informatie die wij over u hebben, stuur ons dan een verzoek per e-mail met behulp van onze rubriek "Neem contact met ons op".

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk via het bovenstaande formulier. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

bottom of page